PORTA’M A PROP

(DRAW ME NEARER)

Dades

Compositors: Diane Sheets Original Fanny J. Crosby – 1875

Any: 2004

Temàtica: Lloança i Adoració

Referència Bíblica: Ex 33:11; 1Sm 3:18; 1Cr 28:5-10; Sl 16; 100:3; 119:91,94; Is 35:10; 63:19; Jr 30:21-22; Lc 22:42; Jn 9:5; 10:27; 15:15; 19:25; Ac 1:14; 27:23; Rm 8:28-29; 11:33-36; 12:1-2; Ef 2:13; 3:19; Fil 3:10; 4:4-7; Jm 2:23; 4:8; 1Pe 4:13

últimes cançons pujades

(GLORIÓS CRIST EL SENYOR)

Tradicional alemanya

1842

(PER SEMPRE GLÒRIA)

Edmond L. Budry: F. Haendel

1904

(ELL GUIA ELS MEUS PASSOS-SOC SALVAT)

Horatio Gates Spafford; Philip Bliss

1873